fbpx

Terms Of Use

אתר האינטרנט שכתובתו www.galilsoftware.com (“האתר“) שייך לחברת גליל סופטוור אנד טכנולוג’י סרוויסז בע”מ, ח.פ. 514033661 (“אנו” או “החברה” או “גליל“).

השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות של גליל. עצם הכניסה לאתר ו/או הורדת מידע ו/או צפייה בתכני האתר כפי שיתעדכנו מעת לעת מעידה על הסכמתך לתנאים המפורטים במסמך זה או כל מסמך אחר הקשור למסמך זה (“תנאי השימוש“). אם אינך מסכימ/ה לתנאי השימוש (בחלקם או במלואם) הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש באתר. 

תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך, המשתמש/ת באתר, והנם הסכם משפטי מחייב בינך ובין מי העושה שימוש באתר מטעמך לבין החברה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל שימוש באתר כפוף לתנאי השימוש והחוק הרלוונטי החל במדינה בה מתבצע השימוש באתר. האחריות לקרוא, להבין ולמלא אחר הוראות הדין החל במדינה בה נעשה השימוש באתר הינה על אחריותך המלאה כמשתמש/ת.

שימוש בלשון זכר בתנאי שימוש אלה הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.

 

 1. אתר גליל תוכנה

גליל היא ספק מוביל של מחקר ופיתוח בתחום התוכנה, ווב ומובייל, אוטומציה של בקרת איכות
(QA Automation) ופתרונות DevOps. האתר הינו פלטפורמה דרכה יכולות חברות שונות להשאיר פרטים ליצירת קשר לאפשרות של התקשרות עתידית עם גליל לצורך מתן שירותים. כמו כן, האתר משמש כפלטפורמה באמצעותה מועמדים לעבודה בגליל יכולים להגיש מועמדות ולצרף קורות חיים (הנ”ל ייקרא ביחד “תוכן גולשים“).

 

 1. קניין רוחני
  1. האתר כולל תכנים אשר מקורם בחברה ו/או בצדדי ג’ אשר העניקו לחברה זכות שימוש בו, לרבות פרסומו באתר. תכנים אלו הנם רכושם הבלעדי של החברה (או של צדדי ג’ כאמור) ואין להעתיק, להעביר ו/או לפרסם את התוכן בשום צורה שהיא ו/או לעשות בו כל שימוש מסחרי ו/או שימוש שאינו שימוש אישי העולה בקנה אחד עם מטרות האתר ועם תנאי השימוש ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.
  2. התכנים באתר מוצעים כמות שהם as-is ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא של גליל. אין באמור בתנאים משום מצג של גליל בדבר התאמה למטרה מסוימת, אמינות או דיוק של החומרים או העדר הפרה של זכויות קניין רוחני. גליל אינה אחראית לדיוק ו/או לשלמות ו/או להעדר שגיאות בחומרים באתר ולא תישא באחריות כלשהי לחומרים ו/או לנכונותם. גליל רשאית לערוך שינויים בחומרים או בחלקם, בכל עת וללא הודעה. החומרים באתר עשויים שלא להיות עדכניים ביותר, וגליל אינה מתחייבת לעדכן את החומרים באתר בכלל או בתדירות כלשהי. התמונות באתר הן לצורכי המחשה בלבד, ואינן מחייבות. אתה תישא במלוא האחריות לשימוש בחומרים שבאתר ולתוצאותיהם.
  3. כל זכויות היוצרים (בין אם רשומות אם לאו), לרבות הפטנטים, ידע, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע האמור בסעיף ‏2.1 לעיל ובמידע הסטטיסטי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות), לרבות זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים לחברה (או שלחברה הוקנתה זכות שימוש בו ו/או לפרסם אותו באתר) ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא רשותה של החברה מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין לראות במידע ובשירותים המסופקים על יד החברה באמצעות האתר כמקנים רישיון או זכות מכל סוג שהוא בקניין הרוחני של החברה (או של צדדים שלישיים), לרבות במידע. חל איסור מוחלט על העתקה, פרסום, הצגה בפומבי, מסירה לצד שלישי של עמודי האתר ו/או המידע, בחלקם או במלואם, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. למען הסר ספק יובהר כי, זכויות היוצרים ברעיון העומד בייסוד האתר, עיצובו, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה.

 

 1. תוכן גולשים
  1. תוכן גולשים המועלה לאתר אינו בשליטת החברה ולכן לא תישא החברה בכל אחריות ביחס אליהם, לרבות בכל הקשור לתוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש בתוכן גולשים. 
  2. בכפוף להוראות הדין החל, לגבי כל תוכן גולשים שאתה מעלה לאתר, הנך מקנה לחברה רישיון כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לעשות כל שימוש שתמצא לנכון בתכנים המועלים על-ידך לאתר על מנת לקדם את האתר ו/או את החברה ועסקיה, לרבות, ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, למכור (לרבות באמצעות מתן רישיון למספר בלתי מוגבל של צדדי ג’), למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל דרך שהחברה תמצא לנכון. כמו כן, הנך מצהיר בזאת כי כל תוכן גולשים שהועלה על-ידך הועלה, תוך וויתור על כל טענה ו/או דרישה, לרבות טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצר ו/או לכל תמורה או תשלום מכל סוג שהוא בגין התוכן ו/או פרסומו באתר ו/או שימושו על-ידי החברה בכל דרך שתמצא לנכון. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציע תמריצים (לרבות כלכליים) למשתמשים ו/או צדדי ג’ אחרים על מנת שיעלו תכנים לאתר.
  3. הנך מתחייב ומצהיר כי הנך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתוכן הגולשים אשר הועלה על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס”ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ”ה-1965 ו/או כל חוק אחר.

 

 1. שינויים
  1.  שינויים בתנאי השימוש

בכפוף להוראות הדין החל, החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים כאמור יכנסו לתוקף מיום פרסומם באתר, בהתאם להוראות הדין כאמור, ללא מתן הודעה מוקדמת. על אף האמור לעיל, שינויים בתנאי השימוש אשר החברה סבורה כי הנם מהותיים ילוו בהודעה מוקדמת במסך הבית של האתר, המודיעה על שינוי תנאי השימוש ופירוט תמציתי של השינויים. אם אינך מסכימ/ה למי מתנאי השימוש החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש באתר אולם שימושך באתר לאחר עריכת שינויים כאמור בתנאי השימוש יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש החדשים.

  1. שינויים באתר

החברה תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא, לשנות או למחוק את האתר (כולו או חלקו) ו/או להטיל חיובים עבור גישה לחלק או לכל החלקים באתר (והכל עם או בלי הודעה מראש); כמו כן, החברה תהיה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא לחסום את הגישה לאתר (בחלקו או במלואו) /או לאפשר גישה לאזורים מסוימים באתר למשתמשים רשומים בלבד. החברה לא תהא אחראית כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי או הורדה (מלאה או חלקית) של האתר כאמור. ככל שהנך מתנגד/ת לשינויים שבוצעו על ידי החברה או לזכותה לבצע שינויים כאמור, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש באתר. עצם שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על קבלתך והסכמתך לשינויים.

 

 1. כללי שימוש למשתמשי האתר
  1. בעצם השימוש באתר הנך מצהיר/ה כי השימוש שתעשה/י באתר יהיה בהתאם להוראות כל דין והינו נועד למטרות חוקיות העומדות בכפוף להוראות תנאי השימוש ולהוראות הדין ותמנע/י מכל שימוש מסחרי, לרבות גביית תשלום עבור שירותים המוצעים באתר, או כל שימוש אחר שאינו אישי, או שעשוי לפגוע בחברה או צד שלישי כפי שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. הנך מודע/ת לכך כי את/ה האחראי/ת הבלעדי/ת על השימוש באתר.
  2. הנך מתחייב בזאת כי במסגרת שימושך באתר לא תעשה אחד או יותר מהמעשים הבאים: (1) התחזות לאחר, לרבות אדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה; (2) מסירה ביודעין של תיאור לא מדויק, שיקרי, מטעה או מסולף, לרבות הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי; (3) הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר אשר עשוי לפגוע בחברה ו/או באתר; (4) שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות; (5) שימוש בכל רובוט, תולעת, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר (לרבות, לשם הדוגמא, כל סוג של Data Mining ו/או Data Crawling) או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה; (6) להשמיץ, לעשות שימוש לרעה, להטריד, לעקוב, לאיים או להפר בכל דרך אחרת את זכויותיהם החוקיות של אחרים; (7) להשתמש בשירותים ו/או באתר לכל מטרה בלתי חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית; (8) להסיר, או לנתק, מהתוכן כל כתבי הסרת אחריות, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים או הודעות קנייניות אחרות הנכללות בחומרים אלו (כגון ©,™ או ®); (9) להפר כל אחד מהתנאים שלנו; (10) לעקוף כל אחת מההגבלות הטכניות שלנו באתר כדי לאפשר תכונות או פונקציות מושבתות, בלתי נגישות או לא זמינות לכם; ו/או (11) לגשת לאתר ו/או לשירותים כדי לפתח מוצר או שירות דומה או מתחרה.
  3. בכפוף להוראות הדין החל, החברה תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא, לחסום את גישתך לאתר ו/או את יכולתך להעלות לאתר תכנים ללא הודעה מוקדמת וללא חובה לספק נימוק או הסבר, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת. הנך מאשר/ת כי החברה לא תישא באחריות כלפיך או כלפי צד שלישי, בגין חסימת הגישה שלך לאתר כאמור. הפסקת הגישה שלך לאתר לא תפגע בתחולת תנאי השימוש על התקופה בה עשית שימוש באתר ולכל תוכן שהעלית לאתר במהלך התקופה כאמור.
  4. במידה ונחסמה גישתך לאתר ו/או יכולתך להעלות תכנים לאתר מכל סיבה שהיא, לא תוכל לשוב ולעשות שימוש באתר ו/או להעלות תכנים לאתר ללא ביצוע פניה לחברה בבקשה לשוב ולאפשר לך גישה לאתר ו/או להעלאת תכנים. עוד יובהר כי, במהלך תקופת החסימה (ככל שתהיה כזו) לא תהיה/י רשאי/ת לשוב ולהירשם באתר תחת פרטי משתמש אחרים. לתשומת לבך כי בגין רישום לאתר תוך התחזות לאחר את/ה עשוי לעבור עבירה פלילית האסורה על פי חוק.
  5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כל פעולה כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כדי להבטיח את בטחון האתר, לרבות וללא הגבלה, בקשת פרטים נוספים.

 

 1. כניסה לאתר
  1. על מנת להשתמש בשירותי האתר תתבקש לספק פרטים מזהים כגון מספר הטלפון הנייד שלך, כתובת דוא”ל חוקית ושם מלא. על כתובת הדוא”ל שלך להיות נגישה וכזו שתאפשר לנו ליצור איתך קשר ישיר. 
  2. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של האתר. שימוש החברה בפרטים אודותיך יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה להלן.
  3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כל פעולה כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כדי להבטיח את בטחון האתר, לרבות וללא הגבלה, בקשת פרטים נוספים.
  4. לחברה עומדת הזכות לחסום את גישתך לאתר ולהסיר לאלתר תוכן שהועלה על-ידך. 
  5. לקוחות ומשתמשים עסקיים: לקוחות עסקיים (כפי שיוגדרו על ידי החברה מעת לעת) (“הלקוח/ה העסקי/ת“) יפעלו בהתאם להסכם ייעודי התקשרות בין כל לקוח/ה עסקי/ת לבין החברה, שיגדיר, בין היתר, את תנאי ההתקשרות המסחריים בין החברה לבין הלקוח העסקי.
  6. מועמדים להעסקה: אין בינך ו/או בין מי ממשתמשי שירותיה של החברה לבין החברה יחסי עובד-מעביד, וכל העסקה של החברה את עובדיה הישירים נעשית בהסכם ספציפי החתום בכתב בין הצדדים. לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד גליל בגין גיוסך או אי גיוסך על-ידי החברה ובגין תנאי העסקה אלה ככל שיהיו.
 2. הגבלת אחריות
  1. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכני צד ג’, לרבות בקשר לתוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע באתר. לתשומת ליבך כי החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה, לרבות משתמשי האתר.
  2. החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האתר בצורה תקינה וללא תקלות או הפרעות. חרף זאת, לא תהיה לך שום תביעה, דרישה או טענה כלפי החברה או מי מטעמה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר.
  3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה (ו/או כל מי שקיבל היתר מפורש ממנה), רשאים לפרסם באמצעות האתר מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת ייעודיים לכך באתר. האחריות על המודעות המתפרסמות ועל תוכנן היא על המפרסמים בלבד, ולחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע באתר כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה של החברה לרכישת השירותים הכלולים בפרסומות והאחריות על התעניינות ו/או רכישת השירותים הכלולים בפרסומות תהא על המשתמש/ת בלבד.
  4. החברה, לרבות כל אחד מנושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים ו/או הסוכנים שלהם לא יישאו בכל אחריות לנזקים כלשהם הנובעים מתוך או בקשר לשימוש שלכם בתוכן ו/או באתר (לרבות אך ללא הגבלה נזקים כלשהם הנובעים מהסתמכותכם על התוכן המופיע באתר זה), לרבות אך ללא הגבלה, נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי כלשהו, בין אם במעשה או מכוח חוזה, רשלנות או פעולות נזיקיות אחרות הנובעים כתוצאה או מתוך התוכן ו/או האתר, או השימוש או אי היכולת לעשות שימוש באתר, או כשל של האתר באספקת הביצועים המוצגים או המצופים, אובדן מוניטין או רווחים, ביצוע או כשל ביצוע מצד החברה על פי תנאים אלו, כל מעשה או מחדל אחר מצד החברה או כל גורם אחר; או המבוסס על הפרת התחייבות, הפרת חוזה, רשלנות, אחריות מוחלטת, או כל תיאוריה משפטית אחרת, בין אם החברה הייתה מודעת לאפשרות לנזקים מעין אלו ובין אם לאו.
  5. הנכם מסכימים ומאשרים בזאת כי השימוש באתר ו/או בתוכן הם על אחריותכם בלבד.

 

 1. שיפוי ופיצוי

הנך מתחייב/ת בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האתר.

 

 1. סמכות שיפוט וברירת הדין

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האתר, החברה, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

 

 1. קטינים

ככלל, שירותי החברה אינם מיועדים לקטינים. במקרה שמובא לידיעתנו כי אדם שגילו מתחת לשמונה עשרה (18) שנים עושה שימוש באתר ו/או בשירותים שלנו, אנו שומרים לעצמינו את הזכות לחסום את גישתו לשירות. אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס חוקי אחר). אם את/ה (או הוריך או אפוטרופוס אחר מטעמך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

 

 1. כללי

במידה ואיזו מהוראות בתנאי שימוש אלו תמצא כבלתי חוקית, חסרת תוקף, או בלתי ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, אזי הוראה זו תיחשב כנתיקה מתנאי שימוש אלו ולא תשפיע על התקפות והאכיפות של כל ההוראות הנותרות. אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון משנה או להעביר בכל דרך אחרת כל אחת מזכויותיך והתחייבויותיך או כולן כאחת על פי תנאי שימוש אלו ללא הסכמה מפורשת בכתב מראש של החברה. כל וויתור מצד כל אחד מהצדדים על כל הפרה או מחדל להלן לא יחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל קודמים או עתידיים. כל הכותרות או שמות הסעיפים הנכללים בזאת נועדו לנוחות הקריאה בלבד, ואינם מגדירים או מסבירים בשום צורה ואופן כל סעיף או הוראה של זה. 

תנאי שימוש אלו הם כל התנאים וההתניות בינך לבין החברה בעניין זה וגוברים על כל ההסכמים או ההבנות הקודמים או הבו-זמניים בכתב או בעל פה בינך לבין החברה, אלא אם כן הוסכם מפורשות אחרת בכתב ביניכם לבין החברה. אלא אם נאמר במפורשות אחרת, הודעות בקשר לתנאי שימוש אלה, יינתנו לכם באמצעות דוא”ל או מסרון, ככל שנמסר מספר טלפון לידי החברה. אתר זה עשוי גם לתת הודעות על שינויים בתנאי שימוש אלו או בנושאים אחרים, על ידי הצגת הודעות אלו או על ידי מתן קישורים להודעות אלו. הנך מסכים, ללא הגבלה, כי הגרסה המודפסת של תנאי שימוש אלו וכל הודעה שתינתן באופן אלקטרוני תהיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים על או הקשורים אל תנאי שימוש אלו באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמסמכים ורשומות עסקיים אחרים שנוצרו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.

 

 1. פניה לחברה

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האתר ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל/י לפנות אלינו באמצעות כתובת הדוא”ל info@galilsoftware.com או במספר הטלפון 04-666-2500. כתובתנו: א.ת רח’ 2003, בניין אבו נאסר 16164, נצרת.

 

תאריך עדכון אחרון: 5 בפברואר, 2020 

דילוג לתוכן